ژینو ژن پژوهان (مولکولی، سلولی، بیوتکنولوژی)

شرکت و آزمایشگاه تحقیقاتی، خدماتی و آموزشی ژینو ژن پژوهان با همکاری اعضاء هیئت علمی در سال 1395 تاسیس و راه اندازی شده است. هدف از راه اندازی این شرکت فراهم آوردن محیطی پویا و علمی در حوزه بیولوژی، مولکولی و سلولی است.در این مرکز با بهره گیری از امکانات و تجهیزات مناسب آزمایشگاهی شرایط لازم برای پیشبرد پروژه های مولکولی و سلولی و نیز مطالعات بیوانفورماتیکی مهیا می باشد.

نوع فعالیت و خدماتی که ژینو ژن پژوهان ارائه می دهد

درخواست ها و خدمات مورد نیاز خود را برای ما ارسال کنید.